მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, შუა საუკუნეების ფილოსოფიის

თამარ ცოფურაშვილი 2005-2009 წლებში, გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურისა და ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (DAAD-OSI) ერთობლივი სტიპენდიის ფინანსური მხარდაჭერით, სწავლობდა ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში, სადაც 2009 წელს დაიცვა დისერტაცია; 2014-2015 წლებში განახორციელა პოსტსადოქტორო კვლევა ფრიბურგის უნივერსიტეტის შუა საუკუნეების ფილოსოფიის კათედრაზე შვეიცარიის მთავრობის სტიპენდიის ფარგლებში (ESKAS). არის SIEPM-ის (Société Internationale pour l’étude de la philosophie Médiévale) და მაისტერ ეკჰარტის საზოგადოების წევრი. არის ფილოსოფიის ინსტიტუტის სერიის – “ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა” – დამაარსებელი და რედაქტორი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2010 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ფილოსოფიის ისტორია, შუა საუკუნეების ფილოსოფია, ენის ფილოსოფია, გერმანული იდეალიზმი, რელიგიის ფილოსოფია, ეთიკა

რჩეული პუბლიკაციები
Die causa essentialis-Theorie als Grundlage der Sprachtheorie? Sprachmodelle des Dietrichs von Freiberg und Meister Eckharts, in: in: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, ed. M. Baumbach/B. Mojsisch/O. Pluta, vol. 18, 2015 Amsterdam, pp. 108-129

The Theory of Transcendentals in Meister Eckhart, in: J. Hackett (ed.), A Companion to Meister Eckhart, [series: Brill’s Companions to the Christian Tradition, vol. 36], Brill Leiden/Boston 2013, pp. 185-203

Negatio negationis in Meister Eckharts Metaphysik, in: A. Musco (ed.), Universalità della Ragione. XII Congresso Internazionale die Filosofia Medievale de la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.), Palermo, 17-22 settembre 2007, Vol. II.1, Palermo. Luglio 2012, pp. 595-602

Sprache und Metaphysik. Die Prädikationstheorie Meister Eckharts und ihre Auswirkung auf sein Denken (Bochumer Studien zur Philosophie 52), Amsterdam/Philadelphia 2011

Die Idee der Freiheit bei F. W. J. Schelling, in: B. Mojsisch/M. Beriashvili (eds.), Die Idee der Freiheit in Philosophie und Sozialtheorie, Saarbrücken 2010, pp. 143-154

Voltaire, in : Philosophenlexikon, ed. S. Jordan/B. Mojsisch, Reclam, Stuttgart 2009, pp. 566-568

Albert Camus, in : Philosophenlexikon, ed. S. Jordan/B. Mojsisch, Reclam, Stuttgart 2009, pp. 114-116

 წიგნები
Sprache und Metaphysik. Die Prädikationstheorie Meister Eckharts und ihre Auswirkung auf sein Denken (Bochumer Studien zur Philosophie 52), Amsterdam/Philadelphia 2011 (auf Deutsch)
ბიბლია პოსტმოდერნული პერსპექტივიდან, (შემდგ.), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2013

სტატიები ჟურნალებში
Rezension: John P. Doyle: A Treatise of Master Hervaeus Natalis (D. 1323) the Doctor Perspicacissimus on Second Intentions (Medieval Philosophical Texts in Translation No 44), in: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, ed. B. Mojsisch, vol. 13, 2008 Amsterdam, pp. 250-251

Rezension: Rodrigo Guerizoli. Die Verinnerlichung des Göttlichen. Eine Studie über den Gottesgeburtszyklus und die Armutspredigt Meister Eckharts, in: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, ed. B. Mojsisch, vol. 12, 2007 Amsterdam, pp. 224-230

Konferenzbericht: Meister Eckhart und Augustinus. Dritte Jahrestagung der Meister-Eckhart-Gesellschaft (Universität Würzburg, 23.-25. März 2007), in: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, ed. B. Mojsisch, vol. 12, 2007 Amsterdam, pp. 209-217

Rezension: Andrés Quero-Sánchez. Sein als Freiheit. Die idealistische Metaphysik Meister Eckharts und Johann Gottlieb Fichtes, in: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, ed. B. Mojsisch, vol. 11, 2006 Amsterdam, pp. 232-240

Konferenzbericht: „Meister Eckharts Straßburger Jahrzehnt“. Jahrestagung der Meister Eckhart Gesellschaft (Centre Culturel Saint-Thomas, Strasbourg, 30. März-2. April 2006), in: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, ed. B. Mojsisch, vol. 11, 2006 Amsterdam, pp. 252-262

Urgrund-ი and Ungrund-ი მაისტერ ეკჰარტისა და იაკობ ბოემეს მიხედვით, ჟურნალში: „ფილოსოფიური განაზრებები“ No 3, თბილისი, გვ. 17-29

თავისუფლების არსის დეფინიცია ფ.ვ.ი. შელინგის ფილოსოფიაში, ჟურნალში: „ფილოსოფიური განაზრებები“ No 1, თბილისი 2002, pp. 62-84

აბსურდი და რწმენა კირკეგორისა და კამიუს მიხედვით, ჟურნალში: „ენა და კულტურა“ No.4, თბილისი, გვ. 130-135

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი
ფილოსოფიის ისტორია I (შემოდგომის სემესტრი)
ფილოსოფიის ისტორია II (გაზაფხულის სემესტრი)
შესავალი თანამედროვე ფილოსოფიაში
მაგისტრატურა
შელინგის „ტრაქტატი ადამიანური თავისუფლების არსის შესახებ“ – ტექსტი და კონტექსტი (გაზაფხულის სემესტრი)

ბაკალავრიატი
არისტოტელეს „სულის შესახებ“ და ინტელექტის თეორია შუა საუკუნეებში (2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
ენის ფილოსოფია (2011-2016 სასწავლო წლების შემოდგომის სემესტრი)
რეფორმაცია და დემითოლოგიზაცია ევროპულ კულტურაში (2010-2012 სასწავლო წლების გაზაფხულის სემესტრი)
ფემინურობა და მასკულინობა ქრისტიანობაში (2010-2013 სასწავლო წლების გაზაფხულის სემესტრი)
პრედიკაციის თეორია შუა საუკუნეების ფილოსოფიაში (2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
ფილოსოფიის ისტორია I, II, (2012-2014 სასწავლო წლები)
შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში I, II (2010-2017 სასწავლო წლები)
ბიბლიური პარადიგმა: მითოლოგემა და დემითოლოგიზაცია ევროპულ კულტურაში (2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
ენა და მეტაფიზიკა (2011-2013 სასწავლო წლების გაზაფხულის სემესტრი)
მაგისტრატურა
ინტენციონალობის თეორია შუა საუკუნეებში (2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)