მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი ლექსიკოგრაფიის მიმართულებით

თინათინ მარგალიტაძემ დაამთავრა თსუ დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით. სწავლა გააგრძელა ასპირანტურაში ინგლისური ფილოლოგიის კათედრაზე და 1983 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია: „მრავალმნიშვნელობიანი ზედსართავი სახელების, როგორც სანომინაციო ერთეულების, სტრუქტურულ-სემანტიკური დახასიათება თანამედროვე ინგლისურ ენაში“. 1989 წელს მონაწილეობდა მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სამთვიან კურსებში სარეის უნივერსიტეტში, ქ. გილფორდი, დიდი ბრიტანეთი. მოწვეული მეცნიერის სტატუსით 1997 წელს ერთი სემესტრი იმყოფებოდა კემბრიჯის უნივერსიტეტში, ლინგვისტიკის დეპარტამენტში, ხოლო 2011 წელს ტურინის უნივერსიტეტში, ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების დეპარტამენტში.
⦁ წლიდან „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ ერთ-ერთი შემდგენელი,
რედაქტორი, შემდეგ მთავარი რედაქტორი და გამომცემელი (დღეისათვის გამოქვეყნებულია ლექსიკონის 14 ტომი; ინტერნეტში ატვირთულია ლექსიკონის ონლაინ-ვერსია, რომელიც 110 000 სიტყვა-სტატიას მოიცავს – www.dict.ge). „ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონის“ (30 000 სიტყვა-სტატია) ერთ-ერთი შემდგენელი და რედაქტორი. „ინგლისურ-ქართული სამხედრო ონლაინ-ლექსიკონის“ (10 000 სიტყვა-სტატია – http://mil.dict.ge), „ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინ-ლექსიკონისა“ (23 000 სიტყვა-სტატია – http://bio.dict.ge) და „ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის ონლაინ-ლექსიკონის“ (18 000 სიტყვა-სტატია – http://tech.dict.ge) რედაქტორი.
2009 წლიდან ლექსიკოგრაფიის სამაგისტრო, ხოლო 2011 წლიდან სადოქტორო პროგრამების ავტორი და ხელმძღვანელი თსუ-ში.
ლექსიკოგრაფიაში ბათუმის ორი საერთაშორისო სიმპოზიუმის ერთ-ერთი ინიციატორი და ორგანიზატორი (2010 და 2012).
ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორისო კონგრესის ორგანიზატორი;

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

თ. მარგალიტაძის სამეცნიერო ინტერესების სფეროში შედის: ორენოვანი ლექსიკოგრაფია (ზოგადი და სპეციალიზებული); ეკვივალენტობის პრობლემა მონათესავე და არა-მონათესავე ენებში; პოლისემიური სიტყვების უნივერსალური მოდელები; სიტყვის მნიშვნელობის სემანტიკური სტრუქუტურა და სალექსიკონო დეფინიციები; ქართული ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის ისტორია; პარალელური კორპუსები; კორპუსზე დაფუძნებული ლექსიკოგრაფია; მანქანური თარგმანი.

წიგნები

⦁ თ. მარგალიტაძე, მ. ოძელი. მარჯორი უორდროპის ინგლისურ-ქართულ ლექსიკონი. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი, თსუ გამომცემლობა. თბილისი, 2019 წ. ISBN 978-9941-13-903-1.

⦁ თ. მარგალიტაძე (რედაქტორი), გ. მელაძე, გ. ხუნდაძე, შ. აფრიდონიძე, ნ. კვერნაძე, ხ. გურიელი. ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონი (30 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2019. ISBN 978-9941-30-509-2.

⦁ თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე (რედაქტორები). „ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორისო კონგრესის კრებული: ლექსიკოგრაფია და ლინგვისტური მრავალფეროვნება“. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, 2016.
http://euralex.org/category/publications/euralex-2016/

⦁ სტატიები ჟურნალებში

⦁ თ. მარგალიტაძე. „ენა და კულტურის ეკოლოგია“. Lexicographica (International
annual for lexicography), № 36. გამომცემლობა: De Gruyter, 2020 (იბეჭდება)
⦁ თ. მარგალიტაძე. „ოქსფორდის ინგლისური ენის ლექსიკონის დეფინიციები და ი.
მელჩუკის განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონი“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის (EURALEX) მე-19 საერთაშორისო კონგრესის კრებული. დემოკრიტეს სახელობის თრაკეის უნივერსიტეტი, საბერძნეთი, 2020 (იბეჭდება). https://euralex2020.gr

⦁ თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების
ონლაინ-ქრესტომათიის ლექსიკოგრაფიული და ლექსიკოლოგიური ასპექტები“. Lexikos (Journal of the African Association for lexicography – AFRILEX), № 29, 2019. ISSN 2224-0039 (online). DOI: https://doi.org/10.5788/29-1-1513

⦁ თ. მარგალიტაძე. „კიდევ ერთხელ იმის შესახებ, თუ რატომ არის ლექსიკოგრაფია
მეცნიერება“. Lexikos (Journal of the African Association for lexicography – AFRILEX), № 28, 2018. ISSN 2224-0039 (online). DOI: https://doi.org/10.5788/28-1-1464

⦁ პუბლიკაციების ვრცელი სია
ა. ბეჭდური გამოცემები:
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XIV ტომი, ასო P (7 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2012 წ.
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XIII ტომი, ასო O (5 300 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2008 წ.
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XII ტომი, ასო N (4 200 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2006 წ.
⦁ ამირეჯიბი რ., აფრიდონიძე შ., ბროერსი ლ., მარგალიტაძე თ., რეიფილდი დ. (მთავარი რედაქტორი), ჩხაიძე ლ., ჭანტურია ა. „დიდი ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი“ (140 000 სიტყვა-სტატია). გამომც. „გარნეტი“. ლონდონი, 2006 წ.
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, XI ტომი, ასო M (6 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2003 წ.
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, X ტომი, ასოები J,K,L (6 700 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2001 წ.
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, IX ტომი, ასო I (5 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი, თბილისი, 1999 წ.
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, VIII ტომი, ასო H (5 800 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1998 წ.
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, VII ტომი, ასო G (5 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1998 წ.
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, VI ტომი, ასო F (6 300 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1997 წ.
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, V ტომი, ასო E (5 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1997 წ.
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, IV ტომი, ასო D (6 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1996 წ.
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, III ტომი, ასო C (9 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1996 წ.
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, II ტომი, ასო B (6 500 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1996 წ.
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, I ტომი, ასო A (6 000 სიტყვა-სტატია). თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 1995 წ.

ბ. ონლაინ-ლექსიკონები:
⦁ აფრიდონიძე შ., მარგალიტაძე თ. (მთავარი რედაქტორი), მელაძე გ., ჭანტურია ა., ხუნდაძე გ. „დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი“ (110 000 სიტყვა-სტატია). www.dict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2010 წ.
⦁ მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-რუსულ-ქართული ტექნიკური ონლაინ-ლექსიკონი“ (18 000 სიტყვა-სტატია). http://techdict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2015 წ.
⦁ მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ფორაქიშვილი ნ. (რედაქტორი), ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინ-ლექსიკონი“ (23 000 სიტყვა-სტატია). http://bio.dict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2013 წ.
⦁ მარგალიტაძე თ. (რედაქტორი), მელაძე გ., ხუნდაძე გ. „ინგლისურ-ქართული სამხედრო ონლაინ-ლექსიკონი“ (10 000 სიტყვა-სტატია). http://mil.dict.ge. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. თბილისი, 2009 წ.

გ. ელექტრონული კორპუსი
⦁ ინგლისურ-ქართული პარალელური კორპუსი. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი, თბილისი, 2015.
http://corp.dict.ge
დ. ონლაინ-ქრესტომათია
⦁ გოთური და ანგლოსაქსური წერილობითი ძეგლების ონლაინ-ქრესტომათია ლექსიკონებითა და გრამატიკული ცნობარებით. თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი, თბილისი, 2015. http://germanic.ge

ე. ელექტრონული სალექციო კურსები სტუდენტებისათვის:
⦁ თ. მარგალიტაძე. „ლექსიკოგრაფიის საფუძვლები“. (ელექტრონული სალექციო
კურსი ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის). თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. www.margaliti.com. 2020.
⦁ თ. მარგალიტაძე. „ინდოევროპული ფილოლოგიის საფუძვლები“.
(ელექტრონული სალექციო კურსი ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის). თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. www.margaliti.com. 20208.
⦁ თ. მარგალიტაძე. „სიტყვის მნიშვნელობა და მისი კვლევის მეთოდები“. (ელექტრონული
სალექციო კურსი მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის). თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. www.margaliti.com. 2010.

ვ. ლექსიკოგრაფიასთან დაკავშირებული სტატიები:
⦁ თ. მარგალიტაძე (ადგილობრივი პარტნიორი), ავტორთა ჯგუფი. „განმარტებითი
ლექსიკონები ევროპაში. ლექსიკონის გამოყენებისა და ლექსიკონის კულტურის ევროპული კვლევის შედეგები“. International Journal of Lexicography, vol. 32, Issue 1, 2018, გვ. 92–114. https://doi.org/10.1093/ijl/ecy022. Oxford University Press
⦁ თ. მარგალიტაძე. „ტერმინოლოგიური პოლიტიკის საკითხისათვის
საქართველოში“. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში III. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2019. ISSN 1987-7625
ISBN 978-9941-462-86-3
⦁ თ. მარგალიტაძე. „ენა და კულტურის ეკოლოგია“. საერთაშორისო კონფერენციის
კრებული აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე 2018. ბათუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2019. ISSN 2587 5485
⦁ თ. მარგალიტაძე. „ქართული ტერმინოლოგიური ონლაინ-ლექსიკონების ახალი
პლატფორმა და მრავალენოვანი ლექსიკონის მართვის სისტემა“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა სოციაციის (EURALEX) მე-18 საერთაშორისო კონგრესის კრებული. ლიუბლიანას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ლიუბლიანა, სლოვენია, 2018. https://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2995-1-10-20180820.pdf
⦁ თ. მარგალიტაძე. „სჭირდება თუ არა ქართულ ენას გაინგლისურება?“ მაცნე. თბილისი:
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 2018.
⦁ თ. მარგალიტაძე. „პოლისემიის ინტერპრეტაცია ბაირონის ლექსების ქართულ
თარგმანებში (ლექსიკოგრაფიული თვალსაზრისით)“. „ბაირონი ორიგინალსა და თარგმანში“. ბაირონის მე-40 საერთაშორისო კონფერენციის კრებული.
თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017.
⦁ თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „ნაწილობრივი ეკვივალენტობის საკითხის
მნიშვნელობა ორენოვანი ლექსიკოგრაფიისა და ენის სწავლებისათვის“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორისო კონგრესის კრებული. თბილისი, 2016. http://euralex.org/wp- content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202016/euralex_2016_087_p787.pdf
⦁ თ. მარგალიტაძე. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი და შექსპირის
ქართული თარგმანები“. საერთაშორისო კონფერენციის „შექსპირი 450“ კრებული, გვ. 137 – 148. თბილისი, 2015.
⦁ თ. მარგალიტაძე. „პოლისემიური სიტყვების მოდელები და მათი წარმოდგენა
სალექსიკონო სიტყვა-სტატიაში“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-16 საერთაშორისო კონგრესის კრებული. ევროპის აკადემია, ბოლზანო, იტალია, 2014.
https://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202014/euralex_2014_079_p_1025.pdf

⦁ თ. მარგალიტაძე. „ახალი ევროპულ-ქართული აკადემიური ორენოვანი
ლექსიკონების შედგენის მეთოდოლოგიის საკითხები“. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში II“, გვ. 308 – 313. ბათუმი, 2014.
⦁ თ. მარგალიტაძე, მ. ოძელი. „მარჯორი უორდროპის ლექსიკოგრაფიული
საქმიანობა“. სამეცნიერო ჟურნალი „ქართველოლოგი“. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014.
⦁ თ. მარგალიტაძე. „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის
ცენტრი: ისტორია, პროექტები, თანამედროვე ტექნოლოგიები“. „ქართული ენა – 21-ე საუკუნის გამოწვევები“, საქართველოს პარლამენტის მიერ ორგანიზებული კონფერენციის კრებული. ქუთაისი, 2013
⦁ თ. მარგალიტაძე. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკოგრაფია“. სამეცნიერო ჟურნალი
„ქართველოლოგი“. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013.
⦁ თ. მარგალიტაძე, გ. ქერეჭაშვილი. „ვორდის ფაილებიდან თანამედროვე ონლაინ-
ლექსიკონამდე“. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული “ელექტრონული ლექსიკოგრაფია 21-ე საუკუნეში (Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper)”. ტალინი, 2013. http://eki.ee/elex2013
⦁ თ. მარგალიტაძე. „არის თუ არა ლექსიკოგრაფია მეცნიერება?“ საერთაშორისო
კონფერენციის კრებული „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი, 2013.
⦁ თ. მარგალიტაძე, გ. მელაძე. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი –
ორენოვანი ევროპულ-ქართული ლექსიკონების საფუძველი“. ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „სპეკალი“. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013 http://www.spekali.tsu.ge/index.php/en/article/viewArticle/7/62/
⦁ თ. მარგალიტაძე. „დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი: მეთოდები,
პრინციპები, თანამედროვე ტექნოლოგიები“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-15 საერთაშორისო კონგრესის კრებული. ოსლო, 2012 http://www.euralex.org/proceedings-toc/euralex_2012/
⦁ თ. მარგალიტაძე. „ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის ცენტრი თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში. პროექტები, მეთოდები, ისტორია“. ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-14 საერთაშორისო კონგრესის კრებული. ფრიზული აკადემია. ლეუვარდენი, ნიდერლანდები, 2010
http://www.euralex.org/proceedings-toc/euralex_2010/

⦁ თ. მარგალიტაძე. „ინგლისურ-ქართული ლექსიკოგრაფიის ისტორია
საქართველოში. ახალი ტრადიციისათვის საფუძვლის ჩაყრა. საერთაშორისო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ კრებული. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 2009.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

„ინდოევროპული ფილოლოგიის საფუძვლები“ 2020 – 2021 შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი
„ლექსიკოგრაფიის საფუძვლები“ 2020 – 2021 შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი

სიტყვის მნიშვნელობა და მისი კვლევის მეთოდები“ – 2020 – 2021 შემოდგომის სემესტრი, მაგისტრატურა (პირველი სემესტრი), თსუ
⦁ „ტერმინოლოგია: ისტორია, მეთოდები, თანამედროვე ტენდენციები“ – 2020 – 2021 შემოდგომის სემესტრი, მაგისტრატურა (მესამე სემესტრი), თსუ
⦁ „ლექსიკოგრაფიის ჟანრები“ – 2020 – 2021 შემოდგომის სემესტრი, მაგისტრატურა (პირველი სემესტრი), თსუ
⦁ „გერმანიკული ენების შედარებითი გრამატიკა“ – 2020-2021 შემოდგომის სემესტრი, მაგისტრატურა (მესამე სემესტრი), თსუ
⦁ „ქართული და ინგლისური ლექსიკოგრაფიის ისტორია“ – 2018 – 2019 გაზაფხულის სემესტრი, მაგისტრატურა (მეორე სემესტრი), თსუ
⦁ „ინგლისური ენის ისტორია“ – 2018 – 2019 შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი, თსუ
⦁ „ლექსიკოგრაფიის საფუძვლები“ – 2018 – 2019 გაზაფხულის სემესტრი, ბაკალავრიატი“, თსუ

ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის (EURALEX) წევრი 1997 წლიდან;
ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის (EURALEX) მმართველი საბჭოს წევრი 2012 – 2018 წლებში;
აფრიკის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის (AFRILEX) წევრი 2017 წლიდან;
ჩრდილოეთ ამერიკის ლექსიკონის საზოგადოების (Dictionary Society of North America, DSNA) წევრი 2017 წლიდან.
ლექსიკოგრაფიის ევროპული სამაგისტრო პროგრამის კონსორციუმის (EMLEX, European Master in Lexicography) ასოცირებული წევრი 2017 წლიდან.