საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ქიმია, ბიოქომია

ქეთევან კუპატაძემ 1993 წელს დაამთავრა სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი ქიმია-ბიოლოგიის მიმართულებით. 1997 წელს დაამთავრა იმავე უნივერსიტეტის ასპირანტურა. 1998 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, ხოლო 2003 წელს სადოქტორო დისერტაცია. გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი ნაშრომი, მონოგრაფია, სახელმძღვანელო. სამი სასწავლო-ვირტუალური პროგრამის ავტორია ქიმიასა და ბიოქიმიაში. ასევე, ასზე მეტი სამეცნიერო-პოპულარული სტატიის ავტორია ქიმიის მიმართულებით. 2011 წელს, რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით, მონაწილეობდა ბრემენის (გერმანია) უნივერსიტეტის ქიმიის დიდაქტიკის კვლევებში.
გარდა ამისა, დაამთავრა მეორადი ფაკულტეტი ჟურნალისტიკის სპეციალობით. აქტიურად თანამშრომლობდა სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთთან. 1998-2003 წლებში იყო სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის პედაგოგიური უნივერსიტეტის ქიმიის კათედრის დოცენტი, 2003-2005 წლებში კი – ამავე უნივერსიტეტის ქიმიის კათედრის პროფესორი. გარადა ამისა, იყო ამავე უნივერსიტეტის დიდი სამეცნიერო საბჭოს წევრი და 2000-2005 წლებში ასპირანტურის განყოფილების გამგე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2006 წლიდან ცოცხალი სამყაროს შემსწავლელ ფაკულტეტზე, შემდეგ მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტზე, ამჟამად კი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორია. კურსებს კითხულობს ქიმიის და ბიოქიმიის მიმართულებით (საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურებზე). ძირითადი კვლევითი საკითხებია: ქიმია, ქიმიის დიდაქტიკა, ქიმიის ისტორია.
არის ქიმიის ექსპერტი და ავტორი ინტერნეტგაზეთში „მასწავლებელი“.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ქიმია, ეკოლოგიური ქიმია; ქიმიის დიდაქტიკა, ქიმიის ისტორია;

რჩეული პუბლიკაციები

 • K.Kupatadze, THE HISTORY OF CHEMISTRY AND PHARMACY DEVELOPMENT IN EARLY AND MEDIEVAL GEORGIA, Journal Tchê Química, # V.16, #31, pp.784-891. 2019. http://www.deboni.he.com.br/Periodico31.pdf
 • K.Kupatadze, B.Kiziloz. RESEARCHING SOME OF THE PARAMETERS OF KURA (“MTKVARI”) RIVER IN TWO NEIGHBOURING COUNTRIES – GEORGIA AND TURKEY, IN TERMS OF ENVIRONMENTAL CHEMISTRY, Journal Tchê Química, # V.16, #31, pp.450-457. 2019. http://www.deboni.he.com.br/Periodico31.pdf
 • Kupatadze. 2017. POPULAR SCIENCE ARTICLES FOR CHEMISTRY TEACHING; Orbital: The Electronic Journal of Chemistry;2016; Vol.9. #3 http://www.orbital.ufms.br/index.php/Chemistry/issue/archive
 • ქ. კუპატაძე. 2017. ეკოლოგიური ქიმია დიდაქტიკის ჭრილში.  განათლენის მეცნიერება; ტ.1. #1. http://jes.org.ge/number/10/article/41/
 • Купатадзе К. Т.  2017. ХИМИЯ В НАУЧНО- ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЬЯХ; ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ: ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Е.Н. ШИЯНОВА); МАТЕРИАЛЫ VМЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ; Сборник научных статей преподавателей, обучающихся вузов, научно-практических работников. Стр . 208-212.
 • K. Kupatadze, D. Malazonia. 2017.  Overview of Peculiarities of Natural Science and Chemistry Teaching in the Half od nineteenth and in Early Twentieth Century in Georgia; Journal Tchê Química. #28.  2017.  http://www.journal.tchequimica.com/
 • K. Kupatadze, D.Malazonia :The Overview of Chemical knowledge in Eighteenth Century Georgia according to the Chemistry Book by King Vakhtang VI: Orbital: The Electronic Journal of Chemistry;2016; Vol.8. #3 p. 204-
 •  K. Kupatadze, B. Kiziloz; NATURAL TREATMENT SYSTEMS FROM THE POINT OF DIDACTICS. PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA,2016,#26 p.69
  http://www.deboni.he.com.br/Periodico26.pdf
 • K. Kupatadze, G.Begadze, M. Gvertsiteli , History of Chemistry and Scientific Tourism as a Means to Increase Students Motivation to Learn Chemistry, Journal Tchê Química. #22. August 2014.
  http://www.deboni.he.com.br/Revista_solo/en/revista.htm
 • K.Kupatadze; B. Kiziloz, THE IMPACT OF “WASTENET PROJECT” ON THE ECOLOGY
  OF TURKEY AND GEORGIA, PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA, 2015, #23
  http://www.deboni.he.com.br/Revista_solo/en/revista.htm
 • . Ketevan Kupatadze, HOW TO MAKE LESSONS OF CHEMISTRY MORE UNDERSTENDING AND EASY (ON AN EXAMPLE OF CONCRETE PROGRAM). PERIÓDICO Tchê QuímicaVol. 10 N. 19,2013.
  http://www.periodico.tchequimica.com/
 • Ketevan Kupatadze, Using a Computer Program to Illustrate the Lessons of Chemistry. The Result-Motivated Pupils. Fall 2012 CCCE Newsletter.
  http://www.ccce.divched.org/P6Fall2012CCCENL
 • .Ketevan Kupatadze, Information Technologies in Service of Chemistry Teaching. Rivista CnS: Speciale n.3-2012. p.191-195. Societa Chimica Italiana.
  http://www.didichim.org/cns-la-rivista/rivista-cns-speciale-3-2012/
  http://www.didichim.org/download/ICCECRICE-rome-2012/Kap-Mar.pdf
 • K.Kupatadze. M. Gverdtsiteli. Theoretical Investigation of Gakhokidze’s Rearrangment of Carbohydrates within the Scope of Mathematical Chemistry and Quantum Chemistry. Journal of Biological Physics and Chemistry,#3. 2010.

წიგნები

“Aluminibus et Salibus… არ გაამხილოთ”, სამეცნიერო-პოპულარული სტატიების კრებული ქიმიაში. 2017. გამომცემლობა “ტრიასი”.
„სიყვარული ქიმიაა?“, სამეცნიერო-პოპულარული სტატიების ნაკრები; გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2014წ.
„ზოგადი ბიოქიმია“, ლაბორატორიული სამუშაოების ნაკრები, გამომცემლობა „იოტა“ 2006წ.
„ელქტრონული სწავლება“, მონოგრაფია, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2009წ.
„ვირტუალური ქიმია“, ელექტრონული პროგრამა; 2009.
ვირტუალური ბიოქიმია“, ელექტრონული პროგრამა; 2003.

სტატიები გაზეთებში
სამეცნიერო-პოპულარული სტატიები ქიმიაში ინტერნეტ გაზეთ „მასწავლებელში“ :
http://www.mastsavlebeli.ge/

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • ქიმიის საფუძვლები (2014 წლის შემოდგომის   სემესტრი, საბაკალავრო, სავალდებულო);   ქიმია -2 (2015 წლის გაზაფხულის  სემესტრი, საბაკალავრო, სავალდებულო არჩევითი); საველე ჰიდრობიოლოგია და ეკოლოგიური ქიმია (2015 წლის გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო, არჩევითი); ალქიმიიდან 21-ე საუკუნემდე (2015 წლის გაზაფხულის და შემოდგომის   სემესტრი, საბაკალავრო, შესავალი კურსი); ქიმიის ისტორია (2015 წლის გაზაფხულის  სემესტრი, საბაკალავრო, შესავალი კურსი); წყალი-სიცოცხლის საწყისი (2014 წლის შემოდგომის  სემესტრი, საბაკალავრო, შესავალი კურსი);
 • ზოგადი ბიოქიმია (2015 წლის შემოდგომის სემესტრიდან, საბაკალავრო, სავალდებულო);
 • გარემოს დაბინძურება (2016 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან,საბაკალავრო, არჩევითი );
 • ბიოქიმიის საფუძვლები (2011, 2012, 2013  წლის გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო, სავალდებულო); რა უნდა ვიცოდეთ გარემოს
 • ქიმიური დაბინძურების შესახებ (2011,2012,2013,2014  წლის გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო, შესავალი კურსი);  რა საიდუმლოს
 • მალავენ ვიტამინები (2011,2012,2013,2014  წლის შემოდგომის  სემესტრი, საბაკალავრო, შესავალი კურსი);  რა არის ცილა და რა უნდა
 • ვიცოდეთ მის შესახებ (2011,2012,2013,2014  წლის გაზაფხულის  სემესტრი, საბაკალავრო, შესავალი კურსი);

 1.  მასტერ კლასი ქართველი  მასწავლებლებისთვის-„სამზარეულოს ქიმია“, 18 იანვარი, 2019. ექსპერიმენტორიუმი, თბილისი.
 2.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესი  „გარემოს კვლევები“; „წყალი დიდაქტიკაში“.17-21 დეკემბერი, 2018. აფიონი, თურქეთი.
 3.  მასტერ კლასი თურქი მასწავლებლებისთვის-„სამზარეულოს ქიმია“, 19-20 დეკემბერი, 2018. ესქიშეჰირი, თურქეთი.
 4. სამეცნიერო-პოპულარული სპექტაკლის „ელემენტების კორიანტელი“, სცენარის ავტორი. სპექტაკლი დაიდგა ვაკის პარკში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სამეცნიერო პიკნიკზე“, 2018წ. 29 სექტემბერი.
 5. საჯარო ლექცია ილიას უნივერსიტეტის STEM აკადემიის ფარგლებში: რა უნდა ვიცოდეთ ვერცხლისწყლის შესახებ. 2018 წლის 4 ივლისი.
 6. მოსწავლეთა კონფერენციის „იფიქრე პროტონივით“ მიწვეული სტუმარი და ჟიურის წევრი. კასპის მეორე საჯარო სკოლა, 2018წ. ივნისი. https://www.facebook.com/thinklikeaproton2018/
 7. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ “Tchê Química”-ს სამეცნიერო საბჭოს წევრი, 2017წ. ივნისიდან.  http://www.journal.tchequimica.com 
 8.  სიენტაე 2017 აპრილი პადოვას უნივერსიტეტი იტალია. ქიმიის და ფარმაციის განვითარების ისტორია ადრეული და შუა პერიოდის საქართველოში.მისი მნიშვნელობა ქიმიის დიდაქტიკაში.
 9. წყალი სიცოცხლის საწყისი-პროფ. ფუატ სეზგინის სამეცნიერო ფონდის საზაფხულო სკოლა.   წყალი ზოგიერთი ალქიმიკოსის წარმოდგენით და შუა საუკუნეების საქართველოში. სტამბული, თურქეთი, 2017წ.ნ 17-21 მაისი.
 10. დაჯილდოვდა მოლდოვას მეცნიერებათა აკადემიის და ქიმიური საზოგადოების სპეციალური მედლით.  კიშინიოვი, მოლდოვა, მეცნიერებათა აკადემია, 2017წ. მარტი.
 11. მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია გარემოსა და ეკოლოგიურ ქიმიაში.  ეკოლოგიური ქიმია სამეცნიერო-პოპულარული სტატიების ჭრილში. კიშინიოვი, მოლდოვა, მეცნიერებათა აკადემია, 2017წ. მარტი.
 12. სამეცნიერო სემინარი მეცნიერების ისტორიაში; ქიმიური და ფარმაცევტული ცოდნის მიმოხილვა საქართველოში. მედენიეთ უნივერსიტეტი, სტამბული, თურქეთი, 2016წ. დეკემბერი
 13. K. Kupatadze, B. Kiziloz, G.Begadze. 2015 . TEACHING NATURAL TREATMENT SYSTEMS TO INCREASING ITS POPULARITY ; Fisrt International Scientific Conference on « Sustainable Solutions to Wastewater Management Maximizing the Impact of Territorial Co-operations«, 19-21 June, 2015 Kavala, Greece.
 14. K.Kupatadze, 2014,2015. “Chemistry Tomorrow” ; History of Chemistry in service of Chemistry teaching; Invited Speaker (Invited speaker) ; Georgia, Tbilisi, Technical University.
 15. K.Kupatadze, 2014. A BLACK SEA NETWORK PROMOTING THE INTEGRATED NATURAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS. Workshop. The Legislative Framework and Present Status on Wastewater Treatment in the Black Sea Basin ; Yerevan, Armenia ;
 16. K.Kupatadze, 2013. 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine http://www.ichstm2013.com/index.html
  The history of chemistry in the service of chemistry education
  http://www.ichstm2013.com/programme/guide/p/0259.html
 17. K.Kupatadze, 2012. “Information Technologies in Service of Chemistry Teaching”, ICCECRICE 2012, Rome, Italy.
  A.Hofstein, M.Stuckey, I.Eilks, K.Kupatadze, 2012. “The laboratory between guided inquiry and open experimentationStudents”, Active Learning in Science-Final International Conference, Tbilisi, Georgia.
 18. M. Kapanadze; K.Kupatadze;2011. Student Active Learning in Science (Tempus project). Berlin Free University.
  k.kupatadze, M.Gverdtsiteli. 2011. Investigation of Gakhokidze’s rearrangement. International conference. Tbilisi. Iv.javakhishvili Tbilisi State University.
 19. K.Kupatadze;2010. The Lesson of Organic Chemistry Carried Out on the Basis of Educational – Computer Program. The Result-Motivated Pupil. SITE 2010–Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. San-Diego,USA.
 20. K.Kupatadze; 2009. Virtual chemistry. E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. Canada.
 21. K.Kupatadze; N. Lekishvili. 2006. “Functional synthetic materials and organosilicon covers based on epoxy and mathacrylic oligomers and water glass”.
  Javakhishvili Tbilisi State University Sientific conference “Old materials and Technologies ». p.55-57.
 22. K.Kupatadze; N. Lekishvili. 2005. “The polymer matherials with specic properties on the basis of corbofunctional silicoorganic polymers”.I. Javakhishvili Tbilisi State University. VI Republic Scientific Conference of yung Chemists of Georgia. Abstracts of Papers.
 23.  K.Kupatadze. 2005 “The testing of the knowledge in the regime of distance teaching”; ”.I.
  Javakhishvili Tbilisi State University. VI Republic Scientific Conference of young Chemists of Georgia.
  Abstracts of Papers.

საგრანტო პროექტები
• Black Sea cross border cooperation ; A Black Sea network promoting integrated natural WAStewater Treatment systEms – WASTEnet ; Coordinator in Georgia. 2013-2015.
• Student Active Learning in Science. Tempus. 2011-2012.
• Popular lectures around Georgian schools. GNSF. 2010.
•Realization of Obviousness Principle in the Process of teaching Chemistry (Synthesis of virtual Programs according Chemistry Course of Basic Schoosl)- Project Manager/ Research Director/ Methodologist. Rustaveli Fondation. #007-08 (2008-2009)
• Reading and writing for development critical thinking; Open Society-Georgia. trainer. 1999-2001
• The influence of breathing points on the condition of blood vessels. Scientific-works ; 1998 ; Ministry of health of Georgia;