სამართლის სკოლა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, საჯარო სამართლის მიმართულებით

გიორგი მელაძეს ადგილობრივსა და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტიტუციებთან ურთიერთობის მდიდარი გამოცდილება აქვს. საქართველოში აქტიურად მონაწილეობდა პარლამენტთან და მთავრობასთან არსებულ სამართლებრივი რეფორმის ჯგუფებში საკონსტიტუციო, სისხლის სამართლის, ადამიანის ძირითადი უფლებების და ანტიკორუფციული მიმართულებით. 2002-2003 წლებში კვლევითი პროგრამის ფარგლებში იმყოფებოდა კოლუმბიის უნივერსიტეტში, 2004 წელს კვლევითი პროექტის ფარგლებში მუშაობდა გამოხატვის თავისუფლების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციაში Article 19, 2008-2012 წლებში, აქტიური წევრის უფლებამოსილებით, მონაწილეობდა ევროპის საბჭოს ეროვნულ უმცირესობათა ჩარჩოკონვენციის ფარგლებში შექმნილ მრჩეველთა საბჭოში და მოამზადა მოხსენებები სლოვაკეთის, პოლონეთისა და ჰოლანდიის შესახებ. 2004 წლიდან ასწავლის საქართველოს სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამართლის ფაკულტეტზე. მისი რედაქციით გამოცემული წიგნი „რელიგიის თავისუფლება“ სხვადასხვა უნივერსიტეტი სამართლის ფაკულტეტზე გამოიყენება ძირითად სახელმძღვანელოდ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების დირექტორია 2013 წლიდან. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორია 2014 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის სამართლებრივი ჩარჩო, მედიის რეგულირებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, სამოქალაქო-პოლიტიკური უფლებები

 რჩეული პუბლიკაციები
Kandelaki, G. and G. Meladze (2007). ‘Enough! Kmara and the Rose Revolution in Georgia’. In JoergForbrig and PavolDemeš (Eds.), Reclaiming Democracy. Civil society and Electoral Change in Central and Eastern Europe. Pp. 101- 125. Washington DC: German Marshall Fund of the United States
წიგნები
ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში, შ. ტრექსელი. თარგმანის რედაქტორი, 2009
ადამიანის უფლებები, შესავალი. რედაქტორი, 2005
რელიგიის თავისუფლება. შემდგენელი რედაქტორი, 2005
გამოხატვის თავისუფლების საერთაშორისო სტანდარტები, Article XIX, თარგმანის რედაქტორი 2004
სტატიებიჟურნალებში
Constitution for „All“ or for „Chosen few“ – problems of Constitution-making inGeorgia, accepted for publishing, Constitutional Law Review 8th edition, 2015 – Meladze&Godoladze
Instrumentalization of the Constitution: Story of post-revolutionary constitution-making, Journal of Law and Criminal Justice December 2014, Vol. 2, No. 2, pp. 265-274 – Meladze&Godoladze
Law and Revolution: Formation of the new legal tradition in Georgia, Turkish Policy Quarterly, 2007 – Meladze
Legal education in transition: A study from Georgia, Web Journal of Current Legal Issues, 2006, UK – Mytton&Meladze

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

  • შესავალი სამართალმცოდნეობაში
  • შესავალი საჯარო სამართალში
  • შესავალი ადამიანის უფლებებში
  • მედიასამართალი

  • სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის სამართლებრივი ასპექტები
  • შესავალი სამართალმცოდნეობაში (2014-2016 სასწავლო წლები)
  • შესავალი საჯარო სამართალში (2014-2016 სასწავლო წლები)
  • კონსტიტუციური კონტროლი (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
  • შესავალი ადამიანის უფლებებში (2014-2016 სასწავლო წლების გაზაფხულის სემესტრი)
  • მედიასამართალი (2014-2016 სასწავლო წლები)