მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საპატიო  ემერიტუსი

1973 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა). 1987 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია – მითი და რიტუალი დასავლეთ
საქართველოში – ერევნის მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტთან თანაარსებულ სამეცნიერო საბჭოზე. 1997 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია – სიმბოლო და რიტუალი ქართულ კულტურაში – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევისცენტრის სწავლულ ექსპერტთა საბჭოზე. 2006 წლიდან 2018 წლამდე ილიას სახ. უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 2018 წლიდან 2020 წლის მოწვეული პროფესორი ილიას სახ. უნივერსიტეტში. 2020
წლიდან დღემდე ილიას უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი, ემერიტუსი.1974 დან 2010 წლამდე მუშაობდა ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში ( 2006 წლიდან როგორც ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი). 1993-2005 წლებში თბილისის სახ. სამხატვრო აკადემიის მოწვეული პროფესორი (მითოლოგია და რელიგიების ისტორია). 2009 წლის ჰილარის სემესტრში, ოქსფორდის უნივერსიტეტში აწარმოებდა კვლევას ანთროპოლოგიაში მის მიერ შერჩეულ სფეროში, წარადგინა კვლევის შედეგები
ოქსფორდის უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის ინსტიტუტისა და ინტერნაციონალური გენდერული კვლევის ცენტრის სემინარებზე). 2010-13 წწ. მონაწილეობდა პოსტ-საბჭოთა საზოგადოებების მეცნიერთათვის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის RESET-ის პროექტში: „ანთროპოლგოგიური მიდგომები რელიგიისა და სეკულარიზმის კვლევებსში“. არის 100-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის, 4 მონოგრაფიისა და 3 კოლექტიური მონოგრაფიის ავტორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

შედარებითი მითოლოგია, რიტუალი; სიმბოლო კულტურაში, კულტურა როგორც ტექსტი, კოლექტიური მეხსიერება და კულტურული იდენტობა, საკრალური სივრცეების კონსტრუქცია, საკრალური და სეკულარული, ხალხური დღესასწაული, რელიგიური სიმბოლიზმი და სოციალური ქცევა, ურბანული ანთროპოლოგია.

რჩეული პუბლიკაციები:
უძველესი კოსმოლოგიური კონცეპტები და არქაული რელიგიური სიმბოლოები ქართველთა კულტურულ მეხსიერებაში, ილიას სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017.

სიმბოლო და რიტუალი ქართულ კულტურაში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 1997 (რუსული აბსტრაქტით);

მითი და რიტუალი დასავლეთ საქართველოში (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი), თბ., ”მეცნიერება” 1991; (Миф и ритуал в Западной Грузии)

წიგნები:
უძველესი კოსმოლოგიური კონცეპტები და არქაული რელიგიური სიმბოლოები ქართველთა კულტურულ მეხსიერებაში, ილიას სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017.

მეოცე საუკუნის ანთროპოლოგიური თეორიები მითსა და რელიგიაზე, ილიას სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013.

სიმბოლო და რიტუალი ქართულ კულტურაში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 1997 (რუსული რეზიუმეთი);

მითი და რიტუალი დასავლეთ საქართველოში (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი), თბ., ”მეცნიერება” 1991;  (Миф и ритуал в Западной Грузии)

ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარი (თანაავტორებთან ერთად), თბ., ”კრიალოსანი”,1991 სამეგრელო :

კოლხეთი / ოდიში (თანაავტორებთან ერთად), თბილისიზუგდიდი, 1999.

ატლასი მოზარდთათვის: ბუნება / კულტურა (თანაავტორებთან ერთად), თბ., ”დიოგენე”, 2005.

სტატიები ჟურნალებში:
• წმ. გიორგის ერთი ეპითეტის შესწავლისათვის კროს-კულტურული პერსპექტივიდან, კრებულში.: ანთროპოლოგიური კვლევანი 3. უნივერსალი, თბილისი 2017.
• Festival as a means of construction of collective identity, L’Arménie et la Géorgie en dialogue avec l’Europe (Du Moyen Âge à nos jours), Sous la direction de Isabelle Augé,Vladimer Barkhudaryan, Gérard Dédéyan, Mzaro/Mzagve Dokhturishvili, Irma Karaulashvili, , 2016, ( S. N. LIBRAIRE ORIENTALISTE PAUL GEUTHNER S.A.), Paris, Geuthner 142-152.
• Daimones in the Georgian Mythic-Ritual System. Antiqua Et Mediaevalla. Judaica Et Orientalia.Julian Moga (Coordinator). Angels, Demons and Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery. Editura Universitaţii “Alexandru Joan Cusa”, Iași, 2013.pp. 445-460.
• On Cosmological Concepts and Archaic Symbols in the Georgian MythicRitual System, 2nd International Symposium of Georgian Culture. The Caucasus: Georgia on the Crossroads, Cultural Exchanges across the Europe and Beyond. Proceedings. November 2-9, 2009, Florence, Italy. Tbilisi, 2011.
• მეგალითური ძეგლები ქართულ მითო-რიტუალურ სისტემაში (სინკრეტიზმი სიმბოლოში), კადმოსი, ილიას სახ. უნივერსიტეტის გამომეცემლობა, 2, თბილისი, 2010
• Spatiotemporal Patterns of Georgian Winter Solstice festivals, Folklore 40, Tartu,
2008.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი:
მითი ხელოვნებაში (გაზაფხულის სემესტრი) ანთროპოლოგია (გაზაფხულის და შემოდგომის სემსეტრები) უძველესი რელიგიური რმენა-წარმოადგენების ისტორიიდა (რელიგიური იდეების ისტორიიდან) (შემოდგომის სემესტრი) კავკასიური მითოლოგია (შემოდგომის სემესტრი)
მაგისტრატურა:
ქართული მითოლოგიური გადმოცემები (შემოდგომის სემესტრი) რიტუალი, რიტუალის ცვლილება და ცვლადი რიტუალები (გაზაფხულის სემესტრი)

 • ანთროპოლოგია
 • მითი ხელოვნებაში
 • უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან (რელიგიური იდეების
  ისტორიიდან)
 • კავკასიური მითოლოგია
  მაგისტრატურა:
 • საკრალური სივრცე და ძალაუფლება
 • ელინისტურ-რომაული სამყარო და ქრისტიანობა
 • ქართული მითოლოგიური გადმოცემები
 • რიტუალი, რიტუალის ცვლილება და ცვლადი რიტუალები
 • დოქტორანტურა
 • რელიგიის ანთროპოლოგია