მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით

2013 წლიდან ირინა ლობჟანიძეს უკავია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენათმეცნიერების მიმართულების ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა და ასწავლის ქართველოლოგიისა და გამოყენებითი ენათმეცნიერების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებს. 2013 წელს დაიცვა დისერტაცია ენათმეცნიერებაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სადისერტაციო ნაშრომი ეხებოდა იდიომების სტრუქტურასა და სემანტიკას ქართულში და მათი „გაყინვის“ დონეს. 2010-2013 წლებში იყო  სამეცნიერო ჟურნალ „კადმოსის“ სამეცნიერო მდივანი და უზრუნველყო ჟურნალის EBSCO-ს სამეცნიერო ბაზაში შეტანა. მისი 10-წლიანი კვლევითი გამოცდილება მოიცავს ბუნებრივი ენის დამუშავებას, განსაკუთრებით, თანამედროვე ქართული ენის კომპიუტერულ მოდელირებას სასრული პოზიციის ავტომატების გამოყენებით (xfst, lexc), თანამედროვე ქართული ენის კორპუსის შექმნასა და იდიომური გამოთქმების ონლაინლექსიკონის შედგენას.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ციფრული ჰუმანიტარია
 • გამოყენებითი ენათმეცნიერება
 • კორპუსული ენათმეცნიერება
 • ე-ლექსიკოგრაფია
 • ბუნებრივი ენის დამუშავება
 • ქართული ენის კომპიუტერული მოდელირება

რჩეული პუბლიკაციები
• ლობჟანიძე, ი., „ზმნური მოდელების რეალიზება თანამედროვე ქართული ენის კორპუსში (ინგლისურად), TbilLLC, 114-129, 2017
• ლობჟანიძე, ი., „იდიომური გამოთქმების ონლაინ ლექსიკონი“ (ინგლისურად), XVII EURALEX საერთაშორისო კონგრესის კონფერენციის მასალები, თსუ, 710-717, 2016
• დობორჯგინიძე, ნ., ლობჟანიძე, ი., „ქართული ენის კორპუსი“ (ინგლისურად), XVII EURALEX საერთაშორისო კონგრესის კონფერენციის მასალები, თსუ, 328-335, 2016
• დობორჯგინიძე, ნ., ლობჟანიძე, ი., „ქართლის ცხოვრების პარალელური კორპუსი“ (ინგლისურად), კადმოსი, 402-414, 2015
• ლობჟანიძე, ი., „ქართული ზმნური პარადიგმის სასრული პოზიციის მორფოლოგიური ანალიზი“ (ინგლისურად), TICCSAM, 79-85, 2015
• დობორჯგინიძე, ნ., ლობჟანიძე, ი., „ვეფხისტყაოსნის პარალელური კორპუსი“ (ინგლისურად), Pro Georgia, 91-100, 2015
• ლობჟანიძე, ი., „ვეფხისტყაოსნის ონ-ლაინ კორპუსი“, კადმოსი, 387-400, 2013
• ლობჟანიძე, ი., „თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიური ანალიზატორი და გენერატორი“, GMLT, 82-83, 2013
• ლობჟანიძე, ი., „ქართული – ახალბერძნული იდიომური გამოთქმების ლექსიკონის შედგენისათვის“ (ბერძნულად), the 10th ICGL, 899-904, 2012
პუბლიკაციების ვრცელი სია
• ლობჟანიძე, ი., „დატივის გადანაცვლება იდიომურ გამოთქმებში (ქართულსა და ახალ-ბერძნულში)“, კადმოსი, 177-206, 2011
• ლობჟანიძე, ი., „იდიომური გამოთქმების სტრუქტურული მსგავსება ქართულში, უდიურსა და რუსულში“ (ინგლისურად), Current Advances in Caucasian Studies, მაჩერატა, 431-438, 2010
• ლობჟანიძე, ი., „იდიომური გამოთქმების კროს-კულტურული ანალიზი თანამედროვე ბერძნულში, რუსულში და ქართულში“ (ბერძნულად), ათენის კაპოდისტრიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტსი ფილოლოგიის დეპარტამენტის მე-5 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ათენი, 190-196, 2010
• ლობჟანიძე, ი., „იდიომური გამოთქმების ეკვივალენტური თარგმანისათვის“ (რუსულად), Languages and Cultures in the New Europe: Contacts and Identity, დმიტრი ბურაგოს გამომცემლობა, 161-168, 2009
• ლობჟანიძე, ი., „ქართული და ახალ-ბერძნული იდიომური გამოთქმების შედარებითი ანალიზი“ (ინგლისურად), ფაზისი 11, 6-14, 2008
• ლობჟანიძე, ი., „სპექტრული ანალიზის მეთოდი (უდიური ენის მასალაზე)“, კავკასიის მაცნე, ვაცლავ ა.ჩერნის 75-ე დაბადებისადმი მიძღვნილი სპეციალური გამოცემა, თბილისი – პრაგა, 262-265, 2006
• ლობჟანიძე, ი., „ფარინგალური ხმოვნების შესწავლის ზოგიერთი ასპექტისათვის“, ახალგაზრდა მეცნიერთა მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 35-39, 2006
• ლობჟანიძე, ი., „უდიური ენის ზოგიერთი ხმოვნის კომპიუტერული ანალიზის შესახებ“, ამირანი, მონრეალი – თბილისი, 256-263, 2006
• ლობჟანიძე, ი., „ფარინგალური ხმოვნების ისტორიისათვის“, შრომები ეძღვნება გ.წიბახაშვილის დაბადებიდან 85 წლისთავს, უნივერსალი, 92-98, 2006
• ლობჟანიძე, ი., „ექსპერიმენტული ფონეტიკის შესწავლის თანამედროვე მეთოდები უდიური ენის მაგალითზე“, ლოგოსი, 2-28, 2006
• ლობჟანიძე, ი., „ექპერიმენტული ფონეტიკის თანამედროვე ანალიზის მეთოდის შესახებ“, კავკასიური მაცნე, No 13, თბილისი, 188-196, 2005
• ლობჟანიძე, ი., „ფარინგალური ხმოვნების შესწავლისათვის წახურ, რუთულურ დ უდიურ ენებში“, კავკასიური კონფერენციის მასალები, უნივერსალი, 57-62, 2004
• ლობჟანიძე, ი., „რუსული სიტყვები ქართულ მედიაში და მათი აღქმა“ (რუსულად), სლავური კვლევები საქართველოში, თსუ, 146-150, 2000

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • საბაკალავრო კურსი „ქართული ენის ლექსიკოლოგია“
 • საბაკალავრო კურსი „ენათმეცნიერების შესავალი“
 • საბაკალავრო კურსი „შესავალი კომპიუტერულ ენათმეცნიერებაში და სასრული პოზიციის მორფოლოგიური ანალიზი“
 • სამაგისტრო კურსი „სამეცნიერო თარგმანი“
 • სამაგისტრო კურსი „ენა და ტექნოლოგიები“
 • საბაკალავრო კურსი „საველე ენათმეცნიერება და ენის დოკუმენტირება“
 • საბაკალავრო კურსი „ძველი ქართული ენა I“
 • საბაკალავრო კურსი „ძველი ქართული ენა II“
 • სამაგისტრო კურსი „შედარებითი ლექსიკოლოგია“
 • სამაგისტრო კურსი „სემინარი ენათმეცნიერებაში“
 • სამაგისტრო კურსი „სემინარი ქართული ენის კორპუსში“
 • სამაგისტრო კურსი „სემინარი კორპუსულ და კომპიუტერულ ენათმეცნიერებაში“
 • სამაგისტრო კურსი „თანამედროვე სინტაქსური თეორია და წარმომშობი გრამატიკა“
 • სამაგისტრო კურსი „ლინგვისტური კვლევის მეთოდები“

ციფრული ჰუმანიტარია (ციფრული ეპიგრაფიკა, კომპიუტერული ენათმეცნიერება, ციფრული პროსოპოგრაფია) (DP2016_23), ახალგაზრდა მეცნიერი, დაფინანსდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, 2016-2020

იდიომური გამოთქმების ონლაინ ლექსიკონი (LE/17/1-30/13), პროექტის ავტორი, დაფინანსდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, 2014-2017

თანამედროვე ქართული ენის საანალიზო და საანოტაციო პროგრამების შექმნა (AR/266/1-31-13), პროექტის ლინგვისტური კოორდინატორი, დაფინანსდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, 2012-2014

ქართლის ცხოვრების პარალელური კორპუსი, პროექტის ლინგვისტური კოორდინატორი, დაფინანსდა ილიას უნივერსიტეტის მიერ, 2011-2012

ვეფხისტყაოსნის პარალელური კორპუსი, პროექტის ლინგვისტური კოორდინატორი, დაფინანსდა ილიას უნივერსიტეტის მიერ, 2011-2012

იდიომური გამოთქმების ქართულ-ახალბერძნული ლექსიკონი (No Y-04-10), პროექტის ავტორი, დაფინანსდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, 2009-2010