მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, კულტურის კვლევების მიმართულებით

1984 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი; 1984 წლიდან გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნებისა ისტორიის ინსტიტუტის თანამშრომელია; 1990 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია (სეტის კარედი, ქართული ხატწერის ისტორიიდან), 2004 წელს – სადოქტორო დისერტაცია (XI-XIII სს. ქართული ხატწერა: მხატვრულისტორიული ასპექტები); არის რამდენიმე მონოგრაფიისა და 50-მდე სამეცნიერო სტატიის ავტორი; სხვადასხვა დროს იყო თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის დოცენტი, საქართველოს უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი; 2006 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია; მიღებული აქვს მრავალი საერთაშორისო გრანტი და კვლევითი სტიპენდია (იხ. რეზიუმე) წლების განმავლობაში კვლევით მუშაობას ეწეოდა ევროპისა და აშშ-ს სამეცნიერო ცენტრებში (Dumbarton Oaks, Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, და სხვ.). უცხოეთში წაკითხული აქვს, როგორც ცალკეული ლექციები, ისე სალექციო კურსი „შუა საუკუნეების ხელოვნება საქართველოში“ (ფრიბურგის უნივრსიტეტი, ბლოკკურსი, 2014 შემოდგომის სემესტრი); არის სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო საბჭოების წევრი (მაგ.; კადმოსი, ქრისტიანულ-არქეოლოგიურ ძიებანი და სხვ.); არის რამდენიმე სამაგისტრო ნაშრომისა და სადოქტორო დისერტაციის სამეცნიერო ხელმძღვანელი;

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ადრექრისტიანული, შუა საუკუნეებისა და ბიზანტიის ვიზუალური კულტურა (გამოსახულების თეოლოგიური და სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტები, ქრისტიანული იკონოგრაფია; გამოსახულებისა და რელიკვიების კულტის კულტურულ-რელიგიური განზომილება, ხელოვნების პატრონაჟი, ბიზანტიურ-ქართლი კულტურული ურთერთობები და სხვ.)

წიგნები
ხატი: კულტი და ხელოვნება, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,
თბ. 2015
შუა საუკუნეების ქართული ხატწერა ( XI-XIV სს–ის ხატწერა სვანეთიდან), თბ. 2011
Painted icons of Georgia (11th-14th cc.), Medieval painting in Georgia, Local Stylistic expression and
participation to Byzantine Oecumenicity, eds. M. Panagiotidi, S. Kalopissi, National and
Kapoddistrian University of Athens 2014, 71-93; 147-165

სტატიები სამეცნიერო ჟურნალებსა და კრებულებში
(ამონაბეჭდები იხ. Academia.edu)

Representing Identities: The Icon of Ioane Tokhabi from Sinai, Le Museon, Le Museon, vol. 130, issue
3-4, 2017, pp. 401-421 (http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=issue&journal_code=mus&issue=3&vol=130
Image and Identity – Visual Manifestation of Rulers’ Authority in the 7th Century Armenia and
Georgia, in L’Arménie et la Géorgie en dialogue avec Europe du Moyen Âge a nos jours
eds. I. Auge, G. Dedeyan et al. Paris (Geuthner) 2016, pp. 131-145
Perception of Icon in Bertubani Royal Panel, Iconographica, 15 (2016), pp. 83-92
http://www.sismel.it/tidetails.asp
(abstract: http://www.mirabileweb.it/MContent.aspx?cid=1130
ზარზმის ფერისცვალების ხატის თაყვანისცემის ისტორიისათვის, საქართველოს
სიძველეები, N15, 2013, 33-48
სამეფო იკონოგრაფია და ღვთაებრივი მფარველობის იდეა თამარის ეპოქაში (ბერთუბნის
ფრესკის ინტერპრეტაციისათვის), პოლიტიკური თეოლოგია მოდერნულობამდე და მოდერნულობის შემდეგ, რედ. გ. ზედანია, თბ. 2012, 234–256
Les trésors monastiques de la Géorgie médiévale – la construction de l’identité culturelle, Actes du
colloque international. L`Europe et le Caucase – Les relations interrégionales et la question de l`identité, Tbilisi, 2012, 240-252
Icons as relics – Re-interpreting Repoussé Revetments of Devotional images in Medieval Georgia,
Iconographica, Rivista di iconografia medievale e moderna, X, 2011, 47-57
Icons – Symbols of Power in Medieval Georgia, Le Muséon, Revue d’études orientales, Louvain-La
Neuve, vol. 122, issue 3-4, 2009, 405-422
საბერძნეთი საბერძნეთს მიღმა, პონტოელ ბერძენთა რელიგიური ხელოვნება საქართველოში,
თბ., 2008
Икона “Собор Архангелов” из церкви Архангелов селения Пхотрери, (Верхняя Сванети, Грузия),
Памятники Культуры, Новые Открытия, Москвa, 2006, 352-363
Passion Cycle Triptych, Byzantion, LXXIII, 2003, fasc. 2, 339-359
The True Cross Reliquaries of Medieval Georgia, Studies in Iconography, vol. 20, 1999, 27-51;
http://www.jstor.org/stable/23923556?seq=1#page_scan_tab_contents
Some Compositional Characteristics of XIII-XV century Georgian Triptychs, Gesta,
International Center of Medieval Art, New York, v. XXXV/1, 1996, 128-138 http://www.jstor.org/stable/767227?

პუბლიკაციების ვრცელი სია 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

საბაკალავრო: ძველი სამყაროს ხელოვნება, ფეოდალური ხანის ქართული ხელოვნება, ანტიკური სამყაროს ხელოვნება, ბიზანტიისა და დასავლეთ ევროპის შუა საუკუნეების ხელოვნება
სამაგისტრო: ქრისტიანული იკონოგრაფია; ძალაუფლება და ხელოვნება გვიანანტიკურ ხანასა და შუა საუკუნეებში